Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
10 °c
Chios

Όροι Χρήσης

Αντικείμενο

Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Η ιστοσελίδα indanews.gr έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της.

Η χρήση της ιστοσελίδας indanews.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας indanews.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η ιστοσελίδα indanews.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους, αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Εγγραφή

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας indanews.gr, συμφωνεί:

 1. να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις ή και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες του, και
 2. να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα indanews.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη της και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή από την Εταιρεία ή μη, συγκεκριμένων πράξεων.

Η ιστοσελίδα indanews.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα indanews.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη. Ούτε ο δικτυακός τόπος indanews.gr ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσει ο χρήστης/επισκέπτης την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δεσμοί (links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους Και Περιεχόμενο

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και σελίδες, τα οποία φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επιπλέον, η παραπομπή μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners στο περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων δεν χορηγεί στο χρήστη την άδεια για τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού, την οποία, εφόσον απαιτείται, πρέπει να λάβει από τον κάτοχο των διαδικτυακών αυτών τόπων και σελίδων.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

΄Ολο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός και αν άλλως ορίζεται ρητά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Το domain name indanews.gr και τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Συνεπώς, η, εν όλω ή εν μέρει, εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή καθοιονδήποτε τρόπο, η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, του domain name indanews.gr των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ή η χρήση συστημάτων ανάκτησης, απαγορεύεται.

Εξαιρείται η περίπτωση μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την ιστοσελίδα indanews.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων τρίτων εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων, συνεργατών φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Υποβολή Περιεχομένου Από Τους Χρήστες

Ο χρήστης της ιστοσελίδας indanews.gr έχει τη δυνατότητα να υποβάλει περιεχόμενο προς δημοσίευση σε διάφορες Ενότητες της ιστοσελίδας αυτής. Με τον όρο «περιεχόμενο» περιγράφονται κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, γραφήματα, μηνύματα, ή/και επίσημα έγγραφα/ντοκουμέντα.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να υποβάλει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή σχόλια στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτόματα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς να έχει ή διατηρεί για το μέλλον καμία οικονομική ή άλλη αξίωση κατά της Εταιρείας για τη δημοσίευση αυτή:

 1. Όταν ο χρήστης υποβάλλει περιεχόμενο, θεωρείται, είτε ότι έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή είναι νόμιμα αποκλειστικός δικαιούχος του περιεχομένου αυτού, είτε ότι έχει λάβει κάθε αναγκαία προς τούτο άδεια από τον δικαιούχο ολόκληρου ή κάθε τμήματος του περιεχομένου.
 2. Ο χρήστης εγγυάται ρητά ότι το περιεχόμενο που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό, συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή εμπιστευτική πληροφορία.
 3. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού.
 4. Ο καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο δικαιούχος του περιεχομένου εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που υποβάλει ο χρήστης, με την υποβολή, ωστόσο, παραχωρείται στην Εταιρεία μια ανεπιφύλακτη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χρονικά απεριόριστη, άδεια δημοσίευσης του περιεχομένου στην παρούσα ιστοσελίδα κατά τους όρους λειτουργίας αυτής.
 5. Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τον χρήστη ή/και άλλους τρίτους που έχουν συμβάλει στη δημιουργία του περιεχομένου ή/και από άλλους χρήστες, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της παρούσας ιστοσελίδας, και η Εταιρεία δεν υποστηρίζει ούτε επιβεβαιώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη. Επίσης, δηλώνει ότι δεν έχει υποχρέωση αλλά ούτε είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, νομιμότητα και πληρότητα του περιεχομένου που υποβάλεται από τον χρήστη, πριν από τη δημοσίευσή του.
 6. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα και ιδίως για την αλήθεια του περιεχομένου που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα.
 7. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε σχετίζεται με το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδαν indanews.gr.
 8. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, ιδίως:
  • Να μην υποβάλει περιεχόμενο που είναι άσεμνο, χυδαίο, απειλητικό, ρατσιστικό, παραπλανητικό, προσβλητικό οιασδήποτε πτυχής της προσωπικότητας ή της ιδιοκτησίας τρίτου, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή εν γένει που είναι παράνομο.
  • Να μην υποβάλλει περιεχόμενο που προτρέπει στη χρήση βίας ή στη διάπραξη αδικήματος ή ενθαρρύνει οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.
  • Να μην υποβάλει περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Συνεπώς, θεωρείται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα indanews.gr από τον χρήστη αυτής (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν είναι εμπιστευτικές.
  • Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα indanews.gr για να δημοσιεύσει περιεχόμενο που παρενοχλεί, υποτιμά ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση τυχόν μη επιτρεπτή oμαδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, ιθαγένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ή αναπηρίας.
  • Να μην υποβάλει περιεχόμενο ή χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα indanews.gr για την πρόκληση βλάβης στους ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Να μη υποβάλει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα indanews.gr για εμπορικούς σκοπούς, ή για την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με χρήση άλλης μεθόδου εγκατάσταση οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από την λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 9. Η Εταιρεία δεν προβαίνει μεν σε προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που υποβάλλει ο χρήστης, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό, κατά την απόλυτη κρίση της, ή να το αφαιρέσει ή διαγράψει από την ιστοσελίδα της indanews.gr οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, άδεια ή συναίνεση του χρήστη, ιδίως εάν διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι αυτό παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
 10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο που υποβάλλει ο χρήστης, προκειμένου να προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, το οποίο θα δύναται να δημοσιεύσει στην παρούσα ιστοσελίδα ή στα έντυπά της.
 11. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση του περιεχομένου που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να υποστεί αλλαγές ώστε αυτό να προσαρμόζεται στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή αποτυχία αποθήκευσης των καταχωρήσεων περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που υποβάλει ο χρήστης ή άλλοι χρήστες.
 12. Η παρούσα υπηρεσία, όπως εν γένει η ιστοσελίδα indanews.gr απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Ο χρήστης που είναι κάτω των 18 ετών και επιθυμεί να υποβάλει περιεχόμενο, οφείλει να έχει και υποβάλει ταυτόχρονα την έγγραφη και ρητή συναίνεση των γονέων του ή του έχοντος τη γονική μέριμνα ή εν γένει του νομίμου εκπροσώπου του.
 13. Η ιστοσελίδα indanews.gr, δια των αρμοδίων προσώπων της, δύναται, με δική της πρωτοβουλία, να επιλέξει περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ζητήσει τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο έχει προβεί στη σχετική ανάρτηση, προκειμένου να τη δημοσιεύσει στην παρούσα ιστοσελίδα. Με τη χορήγηση από το πρόσωπο αυτό της συγκατάθεσης θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους ίδιους ως άνω όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της Εταιρείας.

Μεταφορές Λογισμικού

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

Αλλαγές Στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα indanews.gr σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομέναν των χρηστών της. Διαβάστε αναλύτικά για τα δεδομένα που συλλέγουμε στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας.

Χίος, 20/04/2020